Groengebied- en waterplan Zaanstad

ZNSTD over huidige groengebieden in de Westzanerdijkbuurt

Link naar het meest actuele Groengebied- en waterplan 2018

” Ambitie In het stedelijk gebied wordt de druk op groen en water steeds groter door de toekomstige ontwikkelopgave en de wens van Zaanstad om te groeien naar 200.000 inwoners. In MAAK Zaanstad zijn naast herontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijventerreinen ook sportvelden en volkstuinen aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie. Door de ontwikkelopgave neemt de druk op de waterberging en kans op hittestress toe. Beide zijn belangrijk om bij ontwikkelingen in te passen. Minder groen, maar wel waardevoller groen, waar ruimte is voor waterberging, recreatie, ontspanning en ecologie. De groene verbindingen moeten blijven bestaan. Kan dit niet in kwantiteit, dan moet dit gecompenseerd worden in kwaliteit. De schaarse ruimte van groen en water in de stad moet bij ontwikkelingen zo efficiënt mogelijk worden ingericht, met ruimte voor waterberging en natuur door bijvoorbeeld watergangen met een natuurlijke oever. Maar ook door natuurlijke speelplekken voor de jeugd. Hier kan aan de ene kant de natuur zijn gang gaan en aan de andere kant hebben de kinderen de ruimte om te spelen. Ook schooltuinen moeten in voldoende mate aanwezig zijn. Omdat de druk op het groen en het water steeds verder toeneemt is het belangrijk om ook de inwoners te stimuleren om groene tuinen, geveltuinen en daktuinen aan te leggen. Dit draagt bij aan de waterberging en gaat hittestress tegen. Bij een toenemende verstedelijking is de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in toenemende mate van belang voor een prettige woonomgeving. De openbare ruimte moet vergroenen om zo de stad aantrekkelijker te maken om in te wonen, werken en verblijven. Veranderende leefgewoonten van de nieuwe Zaankanters, de groei van de stad en een toenemend aantal bezoekers van buiten vragen om een andere omgang met het groen in de stad. Het groen krijgt er nieuwe functies bij om het vestigingsklimaat te verbeteren en de effecten van klimaatverandering te verzachten. Tegelijkertijd moet het groen nog beter ingericht worden voor recreatie, biodiversiteit en gezondheid. Het gebruik van het groen en voornamelijk het bezoek aan de parken zal naar verwachting de komende jaren sterk stijgen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat een deel van de nieuwe Zaankanters geen tuin zal hebben. Dit intensievere gebruik van de openbare ruimte stelt eisen aan het beheer en onderhoud hiervan. ”

Wordt ook lid!

Wil je ook jouw bijdrge leveren om onze buurt veilig, leefbaar, en ............. te houden? Wordt dan ook lid en kom meepraten en je stem uitbrengen. Voor € 7,50 per jaar kun je ook jouw stem laten horen!

plattegrond