Geluidscontouren: brief van de Belangenvereniging Westzanerdijk

Belangenvereniging Westzanerdijk

aan:                Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

t.a.v. mr. H. Ziengs

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

plaats/ datum: Zaandam, 19 november 2014

betreft:            ontwerp besluit HW geluidzones 46891/46894

Geachte heer/mevrouw Ziengs,

Graag geven wij onze reactie op de bijstelling van de geluidzones Industrieterrein Westpoort en Hoogtij. Wij beperken onze reactie op de zaken die voor ons direct van belang zijn.

U stelt voor de geluidzones in mogelijkheden en bereik op te rekken. Wij keuren dit voorstel in de strengst mogelijke bewoordingen af. Nu al is het geluidniveau dat in onze buurt wordt ervaren van een dusdanig niveau dat negatieve gezondheidseffecten een rol spelen.

Geluid is voor mensen van enorm belang. Het kan heel prettig zijn als het om natuur of muziek gaat, maar hinderlijk als het langdurig, hard en ongewenst is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde in 2000: “Lawaai is een ernstige bedreiging van de gezondheid van mensen en verstoort de dagelijkse activiteiten van mensen op school, op werk, thuis en in hun vrije tijd”.

In onze buurt hebben we te maken met verschillende soorten van hinderlijk geluid. De twee meest pregnante zijn geluidoverlast van Schiphol en de industrieterreinen Westpoort (Westelijk Havengebied). Het geluid varieert van het piepen van bewegende kranen naar (hard!) onbestemd ruisgeluid tot het geluid van de diverse ‘lopende banden’ in en door het terrein, o.a. van de kolenoverslag, dat met een 24 uursbedrijf dag en nacht door gaat. Hinderlijk geluid overdag, maar opvallender in de avond en nacht. Daarnaast hebben wij in onze buurt te maken met lokaal geluid van bedrijvigheid en (vracht)verkeer.

In onze optiek doet de berekeningsmethodiek van geluid in dB(A) niet altijd recht aan de mate van geluidhinder die wordt ondervonden. Zeker bij een continue belasting met een hoog aandeel laagfrequent geluid, bij het Westelijk Havengebied zeker van toepassing, is de administratieve werkelijkheid niet overeenkomstig de ervaren werkelijkheid. Met dit belevingsverschil is in uw besluit in onze optiek geen rekening gehouden.

Los van het geluid ondervindt onze buurt ook hinder van stof, geur en andere vervuiling, mede door de overwegend heersende west-zuidwesterwind. Het is een veilige aanname dat onze buurt een zwaar milieu-belaste buurt genoemd kan worden. Milieubelasting die vooral van de Amsterdamse industrie afkomstig is, wordt op onze buurt afgewenteld.

Elk besluit dat ervoor kiest een zwaardere druk op onze buurt te leggen, kan niet anders worden beoordeeld als onevenwichtig. De belangen van onze buurt zijn in een dergelijk besluit onvoldoende op waarde geschat. U verbeeld dit zelf op onderstaande figuur, waarbij wordt aangetekend dat hierin niet is af te lezen hoe de cumulatie aan milieubelasting uitwerkt. Wel is duidelijk zichtbaar dat juist in onze buurt extra hinder voor bewoners onstaat.

Op een andere verbeelding (niet opgenomen) is te zien dat met uw maatregel meerdere schoollocaties in de 50dB(A) zone worden opgenomen. Dit effect van uw besluit zal gevolgen hebben namelijk voor de leerprestaties van onze jeugd. Op termijn zal aantasten van de leerprestaties gevolgen hebben voor de economische waarde van het geboden onderwijs.

Wij zien het belang van economische ontwikkeling. Gelet echter op de schade die onze buurt wordt aangedaan met voorgenomen besluit, hebben wij serieuze vraagtekens bij de economische balans bij dit besluit. De schade in verlies aan kwaliteit van leven, economische inzetbaarheid van inwoners en gevolgen voor natuur en milieu zijn in onze ogen groter dan de winst die zou kunnen ontstaan door verruiming van de geluidsnormen.

Als belangenvereniging spreken we namens onze leden en voor circa 2.500 bewoners nadrukkelijk de wens uit dat de economische stimulans van de gebieden Westpoort en Hoogtij op een andere wijze wordt ingevuld dan door middel van het verruimen van de milieubelasting naar de omgeving. Wij achten het reëel dat een economische impuls ook mogelijk wordt gemaakt door maatregelen die wel respect tonen voor de natuurlijke woonomgeving. De maatschappelijk economische schade die de verruimde geluidnormen zal veroorzaken, vertegenwoordigt o.i. een waarde die ook bijvoorbeeld via de grondprijs tot een wezenlijke impuls van de betreffende gebieden zal leiden.

Anno 2014 achten wij het tot de taak van de provincie om de taken “economische stimulering” en “milieu- en leefbaarheid bescherming” met elkaar te verenigen. Niet, zoals u nu met uw besluit doet, de een ten koste van de ander stimuleren.

Mocht u wensen uw besluit niet aan te passen, dan worden wij graag geïnformeerd over de wijze waarmee u meent aan te kunnen tonen dat uw besluit in tegenstelling tot onze inschatting wel evenwichtig is genomen. Tot die tijd verwachten wij niets anders dan dat u uw besluit intrekt.

Met hoogachtende groet,

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.

Paul Siderius, voorzitter

p/a secretariaat,

Spil 31

1507 CW ZAANDAM.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *